News

Check out market updates

ΦΠΑ στα οικόπεδα και αντισταθμιστικά μέτρα

Δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπέρμετροι φόβοι και ανησυχίες.

Μετά από 10 χρόνια ανοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι και είμαστε υποχρεωμένοι όπως επιβάλουμε τον ΦΠΑ στην οικοπεδοποιήσιμη γη. Φυσιολογικά, μια τέτοια φορολογία φόβισε τους επαγγελματίες του κλάδου καθώς και όλους τους πολίτες που πάντοτε έχουν υπόψη τους μια επένδυση στη γη. Εν αντιθέσει με άλλες φορολογίες που επιβλήθηκαν στο παρελθόν, η συγκεκριμένη δεν αποσκοπεί σε μια αύξηση των εσόδων του κράτους αλλά σε εναρμόνιση με υποχρεωτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες; Η απάντηση είναι αναμφισβήτητα καταφατική. Οι ανησυχίες προέρχονται τόσο από τους δυνητικούς αγοραστές όσο και από τους δυνητικούς πωλητές. Δικαίως. Αυτό δεν είναι παράδοξο. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να μετακυληθεί ένας φόρος της τάξης του 19% στις αξίες των οικοπέδων και της γης. Συνεπώς ο φόρος αυτός θα μοιραστεί και στις δύο πλευρές. Αν και η αγορά θα υποστεί σίγουρα μια αρνητική επίδραση, δεν πρέπει να καλλιεργούμε υπέρμετρους φόβους και αβάσιμες ανησυχίες. Η αγορά ακινήτων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων (φορολογίες, τέλη, επιτόκια, δανειοληπτική ικανότητα, διαθέσιμο εισόδημα, εξωτερική ζήτηση κ.ά.) και όχι αποτέλεσμα απλά και μόνο μιας φορολογίας. Αν ήταν έτσι, οι δεκάδες φορολογίες που επιβάλαμε στο παρελθόν σε πολλές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών θα διέλυαν κάθε είδος οικονομικής δραστηριότητας. Άρα η αρνητική επίδραση θα πρέπει να αναμένεται να είναι ρηχή και βραχυπρόθεσμη. Ωστόσο, θέλοντας να εξαλείψουμε τον όποιο κίνδυνο, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα πακέτο με αντισταθμιστικά μέτρα.

Εν πρώτοις, επισημαίνεται ότι από το 2017 και εντεύθεν καταργήσαμε τον φόρο ακίνητης περιουσίας και μονιμοποιήσαμε την έκπτωση 50% στα μεταβιβαστικά τέλη. Δεύτερον, στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν όλες οι δυνατότητες που μας έδινε η σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία: (α) χαλαρότερος ορισμός της οικοπεδοποιήσιμης γης έτσι ώστε να εξαιρεθούν αρκετές αγροτικές εκτάσεις, (β) εξαίρεση από τον Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις μη εμπορικών πράξεων (όταν ο πωλητής δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα), και (γ) εξαίρεση στις πωλήσεις μετοχών σε εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί η ενσωμάτωση πρόνοιας για εξαίρεση από τον φόρο όταν η μεταβίβαση προκύπτει από αναδιαρθρώσεις δανείων ή και αναγκαστικές εκποιήσεις (με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης). Τρίτον, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, θα διορθώσουν τη στρέβλωση που υπάρχει από τη μη επιβολή Φ.Π.Α. στα ενοίκια σε εμπορικούς πελάτες. Η ενέργεια αυτή αφενός δεν θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις, καθότι θα προκύπτει συμψηφισμός Φ.Π.Α., και αφετέρου θα επιτρέψει στις εταιρείες ανάπτυξης γης να προχωρήσουν σε επεκτάσεις, ανακαινίσεις και νέες αναπτύξεις, καθότι θα μπορούν να διεκδικούν επιστροφή του Φ.Π.Α. κατά την αρχική τους επένδυση.

Τέλος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών (τουλάχιστον η πλειοψηφία) θα ασχοληθεί με δύο ακόμη αντισταθμιστικά μέτρα: (α) την απαλλαγή των αγοραστών από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών μέχρι την 31.12.2018, και (β) με την επιβολή φορολογικού συντελεστή 5% (ή με επιστροφή φόρου) όταν πρόκειται για την αγορά οικοπέδου για ανέγερση πρώτης κατοικίας.
Συμπερασματικά και εν κατακλείδι, η εποικοδομητική συνεργασία Νομοθετικής και Εκτελεστικής εξουσίας, στη βάση του προρρηθέντος πλαισίου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις η όποια επίδραση να περιοριστεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και μελλοντικά να επιτρέψει μια λελογισμένη ανάπτυξη στον τομέα ακινήτων.

Του Ονούφριου Κουλλά
Βουλευτή Αμμοχώστου, Δημοκρατικού Συναγερμού.